Výstavba zemědělských objektů

Jsme schopni provést výstavbu jednoduchých a středně obtížných staveb pro zemědělství a průmysl. Vzhledem ke specifickým technickým požadavkům, řešíme vždy poddodavatelským systémem dodávek a montáží.

Průmyslové a zemědělské stavby realizujeme dle projektových podkladů z různých materiálů – především z betonu a ocelových skeletů s vyzdívkami z lehkých, tepelně izolačních materiálů.

herd of cows eating hay in cowshed on dairy farm

V oblasti zemědělských a průmyslových staveb provádíme realizaci následujících staveb:

Rodinné farmy

Obytnou a hospodářskou část pro živočišnou i rostlinnou výrobu

Ekologické a eko-turistické farmy

zaměřené na citlivé hospodaření v konkrétní krajině, eko-turistiku a řešení environmentálních vztahů

Objekty pro individuální a družstevní zemědělskou výrobu

ustájení skotu, prasat, drůbeže a jiných zvířat, kompostárny, apod. A s tím spojené technologické a administrativní budovy

Výrobní objekty

stavby určené k drobnému a středně rozsáhlému podnikání, včetně potřebných technologií – výrobní haly, dílny

Skladové objekty a logistická centra

stavby v rámci logistických center, určené pro skladování a manipulaci výrobních surovin, polotovarů a výrobků k distribuci

Stavby pro malou energetiku a odpadové hospodářství

výstavba objektů k malé výrobě elektrické energie, stavby ke shromažďování a zpracování technologických a jiných odpadů